Промяна новините на форума:

Поставихме Началото... Добре Дошли!

Main Menu

Защо пада цената на биткойн? /англ./

Започната от Биткойн.БГ, Октомври 05, 2014, 05:24:09 PM

« назад - напред »

Биткойн.БГ

Преписвам мнението, което написах във форума на американската биткойн фондация. Приемете моите извинения, че е на английски. Ще преведа 0,05 биткойна на този член на форума, който пръв го преведе на български и го добави към тази тема през следващите 48 часа.
I read a lot of theories recently neither of which is correct. Below is my look into it.

Short answer:
Margin collateral and leverage allowing naked short sales on major bitcoin exchanges.

Long answer:
Couple of years ago I've warned some core devs to not help develop margin and leverage trading on the exchanges. Their response was financially naive - "This will increase liquidity which will make price less volatile". No. This is a bad liquidity deliberately designed to distort price discovery mechanism.

You can already sell bitcoins without even having a single satoshi. To do that you can use margin deposits and leverage - 1:2, 1:5 or 1:10. In other words you can place $10K in one such exchange and sell bitcoins worth $100K without having a single satoshi. If you meet somebody on the street that tries to sell you something they don't have undoubtedly you'll call them crooks and swindlers, but in the nowadays "regulated" financial world such crooks and swindlers are blessed as "liquidity providers"...

Another way of doing the same is by using the newly (hastily) licensed bitcoin swap exchanges like TeraExchange. You swap your dollars for bitcoins for a certain period at predetermined exchange rates. But why would you want to have bitcoins for 6 or 12 months instead of dollars? The only reason is to sell them hoping to buy them back with a profit when time comes to pay them back. But make no mistake, the final result of such swaps (profit or loss) is always cleared in $.

This is nothing new. Such price suppression schemes are applied to gold, silver, oil for a long long time. What happens if price doesn't want to go lower? You simply increase the leverage or margin collateral! That is why the leverage in the derivatives portfolio of big banks is currently at record levels! What happens if increasing leverage and margin collateral still doesn't work and you make a loss? Well, Fed or ECB or BOE or whatever central bank print additional money only for you at zero interest rate or even at negative (ECB). They are the too-big-to-fail guys and their cronies. For them bitcoin price is just a joke to play with...

So what can be done to counter such price manipulations?

- Don't sell your bitcoins if you'll make a loss just for the sake of hedging your loss.
- Never buy bitcoins with all of your capital. Leave room for further depreciation and lower price to buy at. Thus you'll not be 100% invested when price goes up but that is OK.
- Don't deposit your bitcoins to earn interest. Remember, the only purpose to borrow bitcoins currently is for a speculative sale. Every time price of bitcoin goes dramatically up all such proxy entities created to collect bitcoins go belly up! Learn from bitcoin financial history.
- Don't listen to market gurus and oracles for buy or sell signals. You're effectively becoming one of Pavlov's dogs. Most of the time you will have prifitable trades but at the end you'll lose everything earned and most of your initial bitcoin capital.
- Leave the sharks eat each other. Don't buy bitcoins withh borrowed fiat. Buy bitcoins only with long term money and never leave considerable amounts in bitcoin on your bitcoin exchange account.

Obviously, the world financial aristocracy missed bitcoin train and now they do whatever they can to catch up. They can do that ONLY by purchasing or confiscating your bitcoins. Take care!

Paladin

Ето какво можах да преведа.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Наскоро четох много теории, никои от които бяха верни. Отдолу е моето мнение.

Краткият отговор:

Гаранционни депозити и лостови съотношения позволяващи на непокрити къси продажби върху големи биткойн пазари за обмен.

Дългият отговор:
Преди две години бях предупреден от някои основни разработчици да не помагам да се развива гаранционният депозит и ливъриджa на обменния пазар. Техните отговори бяха финансово наивни – ,,Това ще увеличи ликвидността, което ще направи цените по-малко нестабилни." Не. Това е лоша ликвидност, направена да наруши системата за намиране на цена.

Вече можете да продавате биткойни без да имате и едно сатоши.  За да направите това трябва да използвате гаранционен депозит  и лостово съотношение - 1:2 , 1:5 и 1:10.
С други думи, можете да поставите $10 000 в някой обменен пазар и да продадете биткойн на стойност $100 000 без да имате и едно сатоши. Ако срещнете някого на улицата, който се опитва да ви продаде нещо, което той несъмнено не притежава, вие ще го наречете мошеник, но днес  в ,,регулирания" финансов свят такива мошеници се наричат ,,доставчици на ликвидност".

Друг начин да се прави същото е като се използва новият (набързо) лицензиран биткойн обмен като TerraExchange. В него ти сменяш своите долари за биткойни за определен период с предварително определен курс. Но защо би искал да имаш биткойни вместо долари за 6 или 12 месеца? Единствената причина е да ги продадеш, надявайки се да ги купиш обратно с печалба, когато времето да ги платиш обратно дойде. Но не се заблуждавайте, крайният резултат от такива размени (с печалба или загуба) е винаги изплатена в долари.

Това не е нищо ново. Такива схеми за подтискане на цените се прилагат върху злато, сребро и петрол от много дълго време. Какво ще се случи, ако цената не се понижи? Ти просто увеличаваш гаранционния депозит и лостовото съотношение. Ето защо в момента лостът в производния портфейл на големите банки е на рекордни нива. Какво ще се случи, ако нарастващите гаранционинен депозит и лостовото съотношение все още не проработват и ти донесат загуба? Fed, ECB, BOE или която и да е друга централна банка печатат допълнително пари на нулев лихвен процент или дори негативен (ECB). Те са прекалено-големите-за-да-се-провалят и познати. За тях цената на биткойн е просто една играчка...

Та какво може да се направи, за да се контрират такива ценови манипулации?

-Ако ще имате загуба, не продавайте своите биткойни, само за да покриете колкото се може повече от загубите си.
-Никога не купувайте биткойни с целия си капитал. Оставете място за допълнително обезценяване и по-ниска цена,на която вие ще купите допълнително. По този начин вие няма да бъдете напълно инвестирали, когато цената се покачи,но това е ОК.
- Не депозирайте своите биткойни за да печелите лихва. Запомнете – единствената причина в момента, за да наемете биткойни, е за спекулативна продражба. Всеки път, когато цената на биткойн се увеличи драстично, всички такива пълномощници фалират. Учете се от финансовата история на биткойн.
- Не слушайте финансови гурута кога да купувате или продавате. Така вие ставате едни от кучетата на Павлов. През повечето време вие ще имате печеливши продажби, но в края на краищата ще загубите всичко изкарано и ще загубите повечето от вашия стартов биткойн капитал.
-Оставете акулите да се самоизядат. Не купувайте биткойн с наета fiat валута. Купувайте биткойн само с дългосрочни пари и никога не оставяйте значително количество биткойни във вашата сметка за биткойн обмяна.

Очевидно световната финансова аристокрация пропусна влакът на биткойн и сега те правят каквото могат, за да го настигнат. Те могат да направят това САМО като купуват или конфискуват вашите биткойни. Пазете се!


___________________________________________________________________

1G7VzDcazcH8kNuLAahDdBMKv5xccY3E8s

Биткойн.БГ

Преди всичко, добре дошъл във форума, Paladin. От превода има доста, какво да се желае. Така например, пазарите за обмен на български обикновено се наричат борси. Чужда думичка е, но все пак е навлязла дълбоко в българския език.  :)

Оценявам старанието и отделеното време. Превеждам ви 0,05 биткойна на адреса от подписа ви. Надявам се, че и занапред от време на време ще влизате във форума с някаква новина или просто за коментар.